سابقه وكيل سرپرست

 سابقه وكيل سرپرست

در مورد وكالت سرپرست شماره های پیشین مقالات اشاره نمودیم و یك شمای كلی از وظایف و حیطه ی اختیارات آن ارائه نمودیم.

دراین مقاله سعی براین است كه نشان دهیم كه میزان سابقه و تجربه در انتخاب وكیل سرپرست چه تاثیری برسایر وكلا خواهد داشت. باید بگوییم كه سابقه ی وكیل سرپرست رابطه مستقیمی با میزان و كیفیت كار وكلای آینده خواهد داشت .

به این معنی كه اگر وكیل سرپرست كه وظیفه ی اصلی او آموزش و به اصلاح دقیق تر كار آموزی به وكلای جوان وتازه وارد می باشد ، درانجام این تكلیف مهم كوتاهی نماید نه تنها یك عمل غیر انسانی انجام داده و حقی را ازوكیل جوان ضایع كرده بلكه در حق جامعه ی خویش نیز كوتاهی و اهمال نموده است .زیرا با گذشت زمان ، احقاق حق افراد توسط اینان صورت خواهد گرفت و چه بسی نه تنها توانایی احقاق حقوق متضررین را نداشته باشند بلكه بر بی عدالتی در جامعه وتضییع حقوق افراد نیز دامن بزنند.

وظایفی كه كارآموز برعهده دارد و چگونگی ایفای آن مسلما ً بر سابقه وكیل سرپرست مؤثر خواهد بود :

1- ایفای وظایفی كه از سوی كانون برای كار آموز در نظر گرفته می شود . مثل معاضدت قضایی ، وظایف محوله در دادگستری و دادسرا

2- تكمیل آموزش ها و دوره های رایانه ای و ارائه گواهی نامه ی آن به كانون

3- حضور در جلسات ، سمینار ها ، كارگاه های آموزشی كه در زمان های مختلف زیر نظر كانون برگزار می شود.

4- حضور در جلسات دادگاه حقوقی و كیفری حداقل ماهی دو مرتبه

5- تدوین و ارائه كار تحقیقی

بنیان نظری تحقیق :

تاثیر كارآموز بر سابقه وكیل سرپرست :

همانطور كه از اسم كارآموز مشخص است ، باید آموزش و كارآموزی ببیند. این كارآموزی نیز باید توجه ی خبره ی امر صورت بپذیرد كه مسلما ً باید از صنف وكلا ، مبحر و كارآزموده باشد. از طرفی دیگر نیز باید ضمانت اجرای محكمی در نظر گرفته شود كه وكلای سرپرست از آموزش كافی و واف كارآموز شانه خالی نكنند.

بحث دیگری كه مطرح است این است كه تربیت كارآموز نمونه مایه ی مباحات وكیل سرپرست او خواهد بود زیرا رابط هی آنها جدای از رابطه ی استاد و شاگردی نیست. موفقیت شاگرد برای استاد نیز سابقه ی در خشانی به ارمغان خواهد آورد.

ویژگی ، عناصر ونكات مهم در مورد شركت كارآموز در جلسات دادگاه كه مسلما ً بر سابقه وكیل سرپرست نیز تاثیر خواهد گذاشت :

1- كارآموز باید در پرونده ها با موضوعات مختلف حقوقی وكیفری شركت نماید و با نحوه استناد وكلا به قانون مربوطه و چگونگی برخورد قاضی با وكلا و اصحاب دعوا آشنا شود تا بخوبی در جریان جو دادگاه قرار بگیرد.

2- در مورد پرونده های كیفری كارآموزی قواعد خاص تری دارد برای مثال باید از شروع تحقیقات مقدماتی ، صدور كیفرخواست ، قرارهای مختلف و چگونگی ابلاغ اوراق قضایی (قانونی و واقعی) و .. پرونده های جامعی را تهیه وبه وكیل سرپرست خود ارائه دهد.

3- ملاك میزان حضور در دعوای حقوقی ، حضور در جلسه ایت كه برگزار شده است {چه ختم شده باشد و چه تجدید} پس اگر جلسه بدون تشكیل تجدید شده باشد ، به عنوان یك جلسه( درماه) برای كارآموز محسوب نخواهد شد.

4- موضوعاتی كه جدای از تشكیل جلسه دادرسی قابل رسیگی است ، به عنوان تحقیق در محاسبه موعد های مقرر برای كار آموز محسوب نمی شود.

5- گزارش های تدوین شده از جلسات دادگاه حداكثر ظرف 2 هفته ، به صورت منظم ، فهرست بندی و ویرایش شده ، باید به كمیسیون كانون وكلا تقدیم گردد.

6- وظیفه ی كار آموز كه در انتهای گزارش های نظر خود را راجع به اظهارات اصحاب دعوی ، حكم صادره و سایر موارد مستدل بیان نماید كه مور بررسی كمیسون واقع شود.

7- گزارش های واصله از كار آموز باید در پرونده هایی باشد كه درآنها وكالت ندارد و الا ازوی پذیرفته نخواهد شد.

8- كار آموز باید از گزارش هاو كارنامه خود مراقبت كند زیرا نتیجه ی كار او محسوب می شود.

9-باید برای كارنامه نسخه ی دوم تهیه گردد و از آن در آرشیوی جداگانه مراقبت شود كه در صورت مفقودی از آن استفاده شود. عدم نگه داری و مفقودی كارنامه ی اول ، به منزله ی عدم انجام تكالیف مقرر خواهد بود و تخلف محسوب می گردد.

نتیجه گیری :

پس اگر وكیل سرپرست كه وظیفه ی اصلی او آموزش و به اصلاح دقیق تر كار آموزی به وكلای جوان وتازه وارد می باشد ، درانجام این تكلیف مهم كوتاهی نماید نه تنها یك عمل غیر انسانی انجام داده و حقی را ازوكیل جوان ضایع كرده بلكه در حق جامعه ی خویش نیز كوتاهی و اهمال نموده است.


نظر کاربران