شرايط وكيل سرپرست

 شرايط وكيل سرپرست

فصل اول : کلیات و تعاریف قانون كارآموزان دربحث شرایط وكیل سرپرست :


شرایط وكیل سرپرست و ماده 1) در این شرح وظایف ، اصطلاحات در معانی زیر استفاده شده است :

الف ) اتحادیه : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

ب) صندوق : صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

ج) پروانه : پروانه کارآموزی وکالت دادگستری

د)کانون یا کانون متبوع : کانون وکلای دادگستری صادر کننده پروانه

ه) آزمون : آزمون ورودی داوطلبان کارآموزی وکالت

و) کارآموز: دارنده پروانه کارآموزی معتبر از کانون

ز) کمیسیون : کمیسیون کارآموزی کانون مربوط

ح) دوره یا کارآموزی : مدت زمان انجام تکالیف کارآموزی

ط) پروانه معتبر: پروانه ای که با شرایط قانونی صادر و در موعد مقرر تمدید اعتبار شده و از درجه اعتبار ساقط نشده باشد

ی) محل اشتغال : شهری که از سوی کانون برای اشتغال به وکالت تعیین می شود

ک) محل کارآموزی : شهری که از سوی کانون برای طی دوره کارآموزی، تعیین می شود

ل) وظایف یا تکالیف : کلیه تکالیفی که کارآموز باید در طی دوره انجام دهد

م) پایان یا ختم دوره : اتمام کلیه تکالیف،طبق شرح وظایف در مدت مقرر و اعلام کتبی به کمیسیون

ن) مدارک: آنچه که نشان دهنده انجام تکالیف است

س) اختبار: امتحانات کتبی و شفاهی پایان دوره

شرایط وكیل سرپرست و ماده2) کارآموز به محض صدور پروانه ، تحت پوشش صندوق قرار می گیرد . لذا باید حق بیمه مقرر را در مهلت معین بپردازد وبه محض پایان دوره کارآموزی موظف است مراتب را جهت صدور فیش های مختص وکلای پایه یک به صندوق اعلام نماید .
ماده3) ملاک تعیین محل اشتغال ، نمره اکتسابی داوطلب در آزمون ، خواهد بود

فصل دوم : شروع کارآموزی و مدت آن :

شرایط وكیل سرپرست و ماده4) پذیرفته شده آزمون و متقاضی پروانه بعد از ثبت نام ، تکمیل پرونده و تصویب هیئت مدیره ، مدارک زیر را از دفتر کانون دریافت می کند :

الف) اصل پروانه کارآموزی و کارنامه ،

ب) سه برگ معرفی نامه (نسخه اول و دوم ، برای وکیل سرپرست و کارآموز و نسخه سوم مشتمل بر تایید وکیل سرپرست با قید تاریخ رویت و گواهی شروع دوره جهت ضبط در پرونده کانون) ،

ج) سه نسخه معرفی نامه ( نسخه اول به دادگستری کل محل کارآموزی جهت معرفی به محاکم که باید حداکثر ظرف مدت ده روز توسط کارآموز ارائه شود و نسخه دوم برای کارآموز و نسخه سوم برای ضبط در پرونده کانون) .

د) نسخه ای از شرح وظایف کارآموزی .

تبصره - کارآموز مکلف است بلا فاصله از تاریخ اخذ مدارک فوق از کانون در دفتر وکیل سرپرست حاضر شده و نسخه سوم معرفی نامه بند (ب) را پس از گواهی وکیل سرپرست ظرف مدت 5 روز به کانون اعاده نماید . تاریخ گواهی ، به منزله شروع دوره است مشروط بر اینکه ظرف مدت فوق ، تکالیف کارآموزی را شروع کند . همچنین کارآموز موظف است که نامه های دریافتی از کانون را جهت شروع دوره کارآموزی ظرف مهلت مقرر تحویل مراجع قضایی نموده وبه شروع دوره اقدام نماید و چنانچه در این خصوص مواجه با مشکلی گردد لازم است فورا مراتب را به کمیسیون کارآموزی بصورت کتبی اعلام نماید در غیر اینصورت چنانچه با وقفه مواجه گردد مشمول تمدید ویا تجدید دوره خواهد بود .

5) از تاریخ شروع دوره ، کارآموز موظف است هجده ماه تمام (به استثنای مواردی که در قانون مقررات مدت دیگری تعیین شده باشد) تکالیف کارآموزی را مستمراً انجام دهد.

تبصره - در صورتی که به عللی مانند بیماری ، زایمان، فوت اقربای نسبی و سببی درجه اول از طبقه اول ، سفر حج واجب و تحصیل خارج از کشور و فرصت مطالعاتی ، وقفه ای در کارآموزی ایجاد شود ، کارآموز باید کتباً تقاضای مرخصی خود را با ذکر مدت برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارائه دهد.

6 ) در صورتی که کار آموز بدون اخذ مرخصی از انجام بلا انقطاع تکالیف خودداری نماید ، مدت زمان توقف به انضمام تمام یا قسمتی از کار آموزی قبل از آن ، قابل پذیرش نخواهد بود .

تبصره درصورت پذیرش مرخصی کارآموز باید کارنامه و دفترچه تمبر مالیاتی و نیز پروانه کارآموزی خود را تحویل دفتر کمیسیون دهد ونیز کلیه پرونده های جاری وکالتی خود را تعیین تکلیف نماید. بدیهی است بلا تکلیف قرار دادن پرونده ها موجب مسئولیت انتظامی و مدنی خواهد بود .

7) کارآموز مکلف است صرفاً در حوزه قضایی که توسط کانون جهت کارآموزی تعیین شده ، وظایف خود را تحت نظر وکیل سرپرست انجام دهد و در دادگاههای همان حوزه قضایی شرکت نماید.

8) در صورتی که در اثنای دوره ، کانون متبوع کارآموز به طور قطع تغییر کند ، نظریه کمیسیون کانون اول در مورد مدت زمان کار آموزی قبلی به کانون دوم ارسال می شود .پذیرش تمام یا قسمتی از مدت مذکور با کمیسیون کانون دوم خواهد بود.

9) در صورت وجود شرایط پیش بینی شده در آئین نامه نقل و انتقال ، کارآموز می تواند دوره خود را به صورت میهمان در غیر از کانون متبوع خود طی کند .کانون ها( متبوع و میزبان ) در رد یا قبول درخواست انتقال مختارند .

10) در صورت پذیرش انتقال ، کارآموزی ، تحت نظر کانون متبوع و میزبان به ترتیب زیر انجام می شود :

شرایط وكیل سرپرست - الف) امور تحت نظر کانون متبوع :

1- صدور و تمدید پروانه ،

2- موافقت ابتدایی با معرفی کارآموز به کانون میزبان،

3- بررسی نهایی مدارک و عنداللزوم اعطای مجوز شرکت در اختبار،

4- برگزاری اختبار ، اعلام نتیجه و حسب مورد صدور پروانه وکالت یا تجدید دوره ،

5- هرگونه تصمیم گیری در خصوص کارآموز به استثنای مواردی که در بند ب خواهد آمد.

شرایط وكیل سرپرست - ب) امور تحت نظر کانون میزبان :

1- موافقت با انتقال دوره به به کانون میزبان ،

2- تعیین وکیل سرپرست و معرفی کارآموز به وی.

3- صدور کارنامه

4- معرفی به دادگستری کل محل کارآموزی.

5- تعیین نحوه حضور در جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی

6- تعیین عنوان کار تحقیقی، دریافت ، بررسی، تایید یا رد آن چنانچه کانون متبوع در این خصوص اقدام نکند.

7- اتخاذ تصمیم در مورد موضوع ماده 6.

8- بررسی ابتدایی مدارک و اعلام نتیجه به کانون متبوع حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تحویل توسط کارآموز.

9- تشخیص و اعلام هرگونه اقدام خلاف حسن رفتار و اخلاق کارآموز و سایر تخلفات انتظامی کارآموز، مخالفت قطعی با ادامه کارآموزی و معرفی کارآموز به کانون متبوع جهت هرگونه تصمیم گیری از جمله در خصوص اعمال تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری.

تبصره 1- انتقال محل کارآموزی ) به صورت میهمان ( به کانون میزبان برای یک دوره کامل است. در صورت تجدید یا تمدید دوره ، انتقال مجدد منوط به موافقت کانون های متبوع و میزبان است.

تبصره 2 - پرونده اداری کارآموز در کانون متبوع نگهداری و بدل مفید آن به کانون میزبان ارسال می گردد.

ماده11) (چنانچه در اثناء دوره ، انتقال ) به صورت میهمان ( تحقق یابد ، کانون متبوع باقیمانده مدت کار ماده

12) چنانچه کارآموز در اثناء کارآموزی انجام تکالیف را بدون عذر موجه متوقف نماید ، اتخاذ تصمیم در مورد باقیمانده کارآموزی یا تجدید یا تمدید دوره با کانون متبوع است.


نظر کاربران