شرایط گرفتن وکیل تسخیری

 شرایط گرفتن وکیل تسخیری

شرایط گرفتن وكیل تسخیری

وکیل تسخیری ( Public Defender or law officer)

بحث/1 : وکیل تسخیری می تواند از منافع ملی (نظیر آنچه در مورد لوح های هخامنشی روی داد)، دفاع از حقوق بازداشت شدگان تبعه یک کشور در کشور دیگر و دیگر موارد به صورت تسخیری و در موارد خاص از حقوق اساسی و منافع یک کشور دفاع کند.

بحث/2 : وکیلی است که دادگاه برای فرد(اکثرا متهم) می گیرد(انتخاب می کند) تا در دادگاه مطالب و موارد بر مینای خط سیر حقوق طی شود و مطالب گرد آوری شده در پرونده به صورت حقوقی( نه عامیانه) نوشته شود...

در قوانین فعلی وکیل تسخیری برای شاکی پیش بینی نشده است

بحث/3 : وکیل تسخیری فقط اختصاص به متهم دارد : در قوانین فعلی وکیل تسخیری برای شاکی پیش بینی نشده است و شاکی باید به کانون وکلا مراجعه و تقاضای وکیل معاضدتی کند.

بحث/4 : در سومین دوره کارگاه های آموزشی منطقه ای ویژه قضات سازمان های قضایی نیروهای مسلح تهران، البرز، گیلان و قزوین با موضوع کیفیت رسیدگی و نحوه صدور رأی در محاکم نظامی با انتقاد از برخی وکلا که به تعهدات خود در خصوص تعرفه های مالیاتی عمل نمی کنند، بیان شد بر اساس مقررات قانونی، قضات در صورت مشاهده تخلف مالیاتی وکیل، باید مراتب را به کانون وکلا اعلام کنند.

بحث/5 : در حالی که حفاظت اطلاعات یگان، جرمی را به دادسرای نظامی گزارش می کند دایره حقوقی همان یگان از متهم دفاع می نماید در حالی که باید توجه داشت حفاظت اطلاعات نیز جزیی از بدنه نیروهای مسلح است و دفاع از متهم نقض غرض است و اساسا نمی تواند دفاع کند.

طبق ماده 656قانون مدنی :وکالت عقدی است که به موجب آن شخصی به شخص دیگری اختیار انجام عملی را به نام وبه نفع خود می دهد .
وکالت اتفاقی :بر اساس ماده2 (قانون وکالت) اشخاصی که دارای معلومات کافی برای وکالت باشند اما پروانه ی وکالت نداشته باشند .می توانند درسال سه مرتبه با گرفتن جواز اتفاقی از کانون مربوط، برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه ی دوم از طبقه سوم وکالت کنند.

/6 : وکالت تسخیری :در حال حاضر به صراحت تبصره 1ماده 186ق.ج.آ.د.ک.در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون ،قصاص نفس ،اعدام،رجم وحبس ابد می باشد،چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل خودداری کند .در سایر جرایم نیز به موجب متن ماده مزبور به درخواست متهم ،دادگاه با شرایطی برای او وکیل تعیین می کند .متهم نمی تواند تغییروکیل تسخیری را درخواست نماید مگر در مواردی که در ماده 187.ق.ج.آ.د.ک.پیش بینی شده است.

/ 7 : در ماده 20.ق.ج.آ.د.ک پیش بینی شده است که در (در هنگام رسیدگی به جرایم اطفال دادگاه مکلف است که ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصا حضور یابد یا برای او وکیل بگیرد چناچه ولی یا سرپرست اقدام به تعیین وکیل ننمایند وخود نیز حضور نیابند دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد.

/8 : در خصوص جرائم فوق اگر متهم تقاضای وكیل تسخیری نماید ولی دادگاه به خواسته او توجهی نكند و مبادرت به انشاء رای نماید این رای پس از اعتراض به دیوان عالی كشور ارجاع و در آنجا حتما نقص گرفته می شود و برای رسیدگی مجدد اعاده می گردد چون از نظر شكلی قوانین و مقررات در نظر گرفته نشده است.

/9 : وكیل تسخیری ای كه از سوی دادگاه برای متهم انتخاب می شود از سوی متهم قابل تغییر نیست مگر در مواردی كه وكیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در قضیه باشند یا رابطه خویشاوندی بین وكیل یا یكی از اصحاب پرونده وجود داشته باشد. برای موارد فوق و رسیدگی به چنین پرونده هایی در كانون وكلا كمیسیونی وجود دارد تحت عنوان كمیسیون وكالت های تسخیری، چیزی شبیه به كمیسیون معاضدت قضایی كه این مورد در خصوص وكالت های حقوقی است و در خصوص وكالت كیفری كمیسیون وكالت های تسخیری صالح است.

/10 : در هر سال به هر وكیل حداكثر 3 پرونده ارجاع می شود تا برای افرادی كه توانایی گرفتن وكیل ندارند از این طریق وكیل انتخاب شود

وكالت در دادگاهها : یعنی وکالت برای تعقیب امری در مراجع قضایی (اعم از کیفری یا مدنی).

وکالت انفرادی :هر گاه یک موکل در یک مورد چند وکیل داشته باشد که هر وکیل به تنهایی حق اقدام داشته باشد وکالت آن وکیل را وکالت انفرادی گویند.

وکالت جمعی : هر گاه یک موکل در یک مورددو یا چند وکیل داشته باشد که هریک جداگانه حق اقدام نداشته باشدوکالت آنها را وکالت جمعی گویند.

وکالت خاص :وکالتی که موضوع آن انجام دادن یک یا چند امر معین است .در اصطلاحی دیگر وکالت مقید است.

وکالت عام یا مطلق:وکالتی که شامل همه ی امور موکل باشد.

وکیل ثابت الوکاله :وکیلی که وکالت او بموجب سند رسمی یا حکم دادگاه محرزباشد.

بخشی از تعهدات وکیل :

1)در صورتی که دونفر به نحو اجتماع وکیل باشندبه موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می شود.

2)وکیل در امری نمی تواندبرای آن امر،به دیگری وکالت دهد.مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

3)اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کندهر یک از وکیل وشخص ثالثدر مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.

در تعهدات موکل :

1) اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشدمحمول بر این است که با اجرت باشد.
2) حق الوکاله وکیل تابع قراردادبین طرفین خواهد بود واگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قراردادنباشدتابع عرف وعادت است اگر عادتی مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است.

در جرائمی كه مجازات آنها حسب مورد اعدام یا قصاص نفس یا سنگسار و یا حبس ابد است چنانچه متهم شخصا وكیل معرفی نكند دادگاه مكلف است برای او وكیل تسخیری تعیین نماید حتی اگر شخص متهم چنین درخواستی را به عمل نیاورد البته در جرائم منافی عفت متهم حق دارد از حضور یا معرف وكیل برای خودش امتناع نماید.


نظر کاربران