شروط ضمن عقد ازدواج

 شروط ضمن عقد ازدواج

در كلیه ی عقود كه نكاح نیز از آنها مستثنی نیست ،ممكن است تعهدات فرعی نیز وجود داشته باشد كه كه خارج از توافقات اصلی صورت بگیرد اما چون ضمن این توافق آمده اند عمل به آنها نیز واجب و ضروری است و گاه باعث بطلان عقد اصلی نیز می شود.

عقدی كه درآن قید و شرطی وجود داشته باشد اصطلاحا ً عقد مشروط ، معلق یا عقد مقرن به شرط گفته می شود.

لازم به ذكر است كه تفاوت عقد مشروط و معلق این است كه عقد معلق تا زمان وقوع شرط یا معلق علیه هیچ اثری رابه بار نمی آورد و منوط به انجام شرط می باشد اما در عقد مشروط به محض وقوع عقد حتی اگر شرط هم اجرا نشده باشد ، توافق آثار خود را بار می نماید.

پس عقود مقرون به شرط از عقود منجز می باشند نه معلق و صرفا ً تعهدات تبعی و فرعی جدای از اركان اصلی عقد درآن وجود دارد.

شروط ضمن عقد ازدواج :

الف : شروط باطل

1-شروطی كه باطل است ولی مبطل عقد نیست.

2-شروطی كه هم خودش باطل است و هم مبطل عقد است.

ب : شروط صحیح

1- شرط فعل

2- شرط صفت

3-شرط نتیجه

بحث تفصیلی و تحلیلی و مصداقی شروط ضمن عقد ازدواج :

الف : شروط باطل

شروط باطل شروطی هستند كه اگر ضمن عقد هم بیایند بازهم به آنها عمل نخواهد شد و قانون خط بطلان برآنها خواهد كشید ولی نكته ی مهم این است كه این شروط یا تعهدات فرعی گاهی اوقات به عقد اصلی نیز صدمه می زنند و آن را از درجه اعتبار ساقط می نمایند.

1-شروطی كه باطل است ولی مبطل عقد نیست.

1-1 : شرط غیر مقدور

شرطی كه در توان انسان متعارف نباشد مثل اینكه شرط شود همسر دیوان حافظ را یك روزه حفظ نماید.

2-1 : شرط بی فایده

شرطی كه در انجام آن نفع و فایده ی عقلایی وجود نداشته باشد. البته ملاك تشخیص این امر عرفی است. برای مثال شرط شود همسر پیاده مسافت اراك تاتهران را برود و بازگردد.

3-1 : شرط نامشروع

شروط نامشروعی شروطی است كه یا غیر شرعی است یا به موجب قانون اختیار انجام آن از افراد سلب شده باشد. مثل شرط ریاست خانواده بازن یا شرط عدم پرداخت نفقه به زن ، شرط نگرفتن زن دیگر

2-شروطی كه هم خودش باطل است و هم مبطل عقد است.

1-2 : شرط خلاف مقتضای ذات عقد

شروط خلاف مقتضای ذات نكاح شروطی است كه اصل و مبنای وقوع نكاح را متزلزل می كند.برای مثال شرط ایفا نكردن وظایف زناشویی یا شرط موثر واقع نشدن صیغه ی نكاح

2-2 : شرطی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

این شرط مخصوص قرار داد های مالی است و در نكاح مصداق پیدا نمی كند زیرا زوجین كالا یا مال نیستند كه یكی در عوض دیگری داده شده باشد بلكه انسان هستند و هركدام دارای اوصاف و ویژگی های خاصی كه در مورد آن مفصل بحث كردیم.

ب : شروط صحیح

1- شرط فعل

شرطی است كه درآن فعل یا ترك فعلی برای متعاقدیت یا شخص ثالثی شرط شده باشد. ضمانت اجرا : الزام به ایفای تعهد واگر نشد ایجاد حق فسخ برای مشروط له

2- شرط صفت

همانطور كه از وجه تسمیه این شرط پیداست شرطی است كه به موجب آن وجود صفت خاصی در یكی از متعاقدین و یادر مهریه موجود باشد. برای مثال شرط شده باشد كه زن باكره باشد.ضمانت اجرا : عدم وجود وصف باعث ایجاد حق فسخ به موجب خیار تخلف از شرط صفت می شود.

3-شرط نتیجه

شرطی كه تحقق امری به محض وقوع عقد صورت بگیرد و انجام شود.یعنی به محض وقوع عقد نتیجه به دست بیاید. ضمانت اجرا : ایجاد حق فسخ

4-شروط مندرج در قباله های ازدواج

متعدد است به قباله های نكاحیه رجوع شود . ضمانت اجرا : ایجاد حق فسخ به موجب خیار تخلف از شرط

پس از این مقاله نتیجه گرفتیم كه اولا : در كلیه ی عقود ممكن است تعهدات فرعی نیز وجود داشته باشد كه كه خارج از توافقات اصلی صورت بگیرد اما چون ضمن این توافق آمده اند عمل به آنها نیز واجب و ضروری است و گاه باعث بطلان عقد اصلی نیز می شود. عقدی كه درآن قید و شرطی وجود داشته باشد اصطلاحا ً عقد مشروط ، معلق یا عقد مقرن به شرط گفته می شود.

ثانیا ً عقد معلق تا زمان وقوع شرط یا معلق علیه هیچ اثری رابه بار نمی آورد و منوط به انجام شرط می باشد اما در عقد مشروط به محض وقوع عقد حتی اگر شرط هم اجرا نشده باشد ، توافق آثار خود را بار می نماید.

شروط ضمن عقد ازدواج : شروط باطل كه به دو دسته تقسیم می شود : شروطی كه باطل است ولی مبطل عقد نیست وشروطی كه هم خودش باطل است و هم مبطل عقد است.

شروط صحیح : شرط فعل ، شرط صفت ، شرط نتیجه


نظر کاربران