صلاحیت کارآموزان وکالت

 صلاحیت کارآموزان وکالت

1 - كارآموزان وكالت، حق قبول وكالت در خصوص دعاوی كه خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال باشد را دارند.

چون در حال حاضر كلیه احكام در مورد دعاوی مالی كه بیش از سه میلیون ریال باشد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان بوده لذا كارآموزان وكالت، حق قبول وكالت در خصوص دعاوی كه خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال باشد را دارند.

آیا كارآموزان وكالت، می توانند در دعاویی كه خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال باشد قبول وكالت نمایند؟

طبق تبصره 3 ماده 6 قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری، كارآموزان وكالت حق وكالت در دعاوی كه مرجع تجدیدنظر از، احكام آنها دیوانعالی كشور باشد، ندارند.
با توجه به نسخ ماده 21 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 (كه مرجع تجدیدنظر احكام صادره در خصوص دعاویی كه خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد دیوانعالی كشور بود) و تصویب ماده 21 قانون مذكور در سال 1381 و نیز تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379 مستنداً به مواد 331 و 334 این قانون در حال حاضر كلیه احكام در مورد دعاوی مالی كه بیش از سه میلیون ریال باشد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان بوده لذا كارآموزان وكالت، حق قبول وكالت در خصوص دعاویی كه خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال باشد را دارند.

صلاحیت کارآموزان وکالت و حدود اختیارات آنها :

با توجه به تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 آیا کار آموزان وکالت به طور کلی حق شرکت در پرونده های مفتوح در دیوانعالی کشور را ندارند؟

2 - شعبه دهم تشخیص دیوانعالی کشور،طی دادنامه شماره 10/2097-24/12/87 در رد اعتراض یکی از کارآموزان وکالت چنین نظر داده است:

نظر به اینکه طبق تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1367[1376]،کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها،دیوانعالی کشور می باشد را ندارند،و مفهوم این تبصره این است که کارآموزان وکالت نمی توانند در دیوان عالی کشور، وکالت نمایند.از اینرو تجدیدنظر خواهی آقای..... با وکالت آقای....(کارآموز وکالت)بنا به جهات فوق الاشعار و قانونی نبودن سمت وکیل تجدیدنظر خواه،درخواست تجدیدنظر خواهی قابل طرح در این مقطع نمی باشد و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر می گردد.این رای قطعی است.

3 - نظر به استثنایی بودن حکم مقنن در تحدید اختیارات کارآموزان،باید در حدود نص به تفسیر این ماده پرداخته،صرفا دعاوی که مرجع تجدیدنظر آنها دیوانعالی کشور است را خارج از حدود اختیارات کارآموزان بدانیم.بنابراین وکالت در شعب تشخیص دیوانعالی کشور خارج از حدود اختیارات کارآموز نیست.

4 - به نظر می رسد رای شعبه محترم تشخیص صحیح باشد.زیرا نظر به اهمیت دعاوی که در دیوانعالی کشور مطرح می شود و کم تجربگی کارآموزان محترم ،ممکن است حقی از مردم تضییع شود؛بنابراین بهتر است قانون به شرح نظر فوق تفسیر شود.

استثنا نمودن وکالت کارآموزان وکالت در برخی پرونده های قضایی،باستی محدود به نص تفسیر شود.چه،طبع استثنا اینگونه است.که با گستردن دامنه استثنا بسیاری از پرونده ها از حدود اختیارات کارآموزان خارج می شود:کما اینکه با این استدلال پرونده طلاق هم چون مرجع فرجام آن دیوانعالی کشور است،خارج از حدود اختیارات افراد مزبور می گردد.

5 - این محروم ساختن عده ای است از حق مکتسب خویش که نیاز به حکم مقنن دارد.مبنای صدور چنین رایی هرچه باشد(که در رای شعبه تشخیص تا حدودی علت آن معلوم است و همانا پایدار جلوه دادن احکام قضایی در ایران است که به همین دلیل نیز سعب تشخیص برچیده شدند)به منزله دخالت قوه قضاییه در قوه مقننه و خلاف قانون اساسی است.زیرا تفسیر شعبه محترم تشخیص،فراتر از تفسیر قضایی و ورود به قلمرو تفسیر قانونی است.نص قانون صریح در انحصار پرونده هایی است که مرجع تجدیدنظر آنها دیوانعالی کشور است و نه بیش ..

6 - تنها محدودیت قانون جهت دخالت کاراموزان در دعاوی صرفاً تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت میباشد و این تبصره به قدری صراحت دارد که جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد چرا که صرف دعاوی که مرجع تجدبدنظر آن دیوان است خارج از صلاحیت کارآموزان است پس حضور کارآموز در این دعای حتی در دادگاه بدوی امکان پذیر نیست و در غیر این صورت در پرونده های دیگری که مرجع تجدیدنظر آن دادگاه تجدیدنظر استان باشد میتوانند حضور داشت باشند.\

صلاحیت کارآموزان وکالت دربحث پذیرش دعاوی :

7 - حسب مصوبه اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران (اسكودا) در همایش آبماه ۸۸ تبریز ، و تصویب هیات مدیره كانون وكلای دادگستری خراسان حد نصاب پذیرش دعاوی مالی برای كارآموزان محترم از یكصد و پنجاه میلیون ریال به پانصد میلیون ریال افزایش یافته است

میزان صلاحیت کارآموزان وکالت در خصوص تقاضای اعمال ماده ۱۸ :

8 - با توجه به مصوبه مورخ ۱۷/۸/۸۸ كمیسیون محترم كارآموزی چنانچه رای قطعی از دادگاه بدوی و یا تجدیدنظر صادر شده باشد كارآموز صلاحیت تقاضای اعمال ماده ۱۸ را خواهد داشت بدیهی است در صورتیكه رای قطعی از دیوانعالی كشور صادر شده باشد تقاضای اعمال ماده ۱۸ از صلاحیت كارآموزان خارج است.


نظر کاربران

حسن معماریان
30 آبان 1399
دعاوی مطروحه در شعب سازمان تعزیرات که متخلف گاها به کیفرهای مالی بسیار سنگین محکوم میشود آیا کارآموزان وکالت حق دخالت دارند یاخیر