قرابت ناشی از اطفال بی سرپرست

 قرابت ناشی از اطفال بی سرپرست

قرابت ناشی از سرپرستی اطفال بدون سرپرست

قرابت ناشی ازسرپرستی اطفال بدون سرپرست/ بحث مقدماتی : اولین اجتماعی كه انسان در آن پامی گذارد خانواده است.خانواده یك گروه ویك اجتماع طبیعی است كه قدمت آن به قدمت تاریخ بشر بر می گردد.خانواده دربین تمام ملتها ازاهمیت زیادی برخورداربوده است.این اهمیت ازجهات مختلف قابل بررسی وارزیابی است.

اولا : خانواده به عنوان اولین وكوچكترین هسته اجتماعی نقش فراوانی درتربیت ویادگیری آداب وسنن اجتماعی وملی یك جامعه دارد.درخانواده است كه كودك با مفاهیمی چون تعاون وهمكاری ، ازخودگذشتگی وفداكاری آشنا می شود.درخانواده است كه كودك از نظر عواطف واحساسات رشد می كند.

ثانیا : خانواده در حمایت از كودكان نقش مهمی دارد. كودكان نیازمند حمایت وپشتیبانی هستند ونهاد خانواده بهتر از هرنهاد دیگری می تواند ازكودكان حمایت كند.كودكانی كه فاقد خانواده بوده یا خانواده آن از هم پاشیده است واز حمایت خانواده برخوردار نیستند دارای كمبودهای عاطفی واخلاقی فراوانی هستند ودائما درمعرض آسیبهای اجتماعی بوده وبسیاری ازآنان به فساد وارتكاب جرم آلوده می شوند مثال روشن این دسته،كودكان خیابانی هستند.

ثالثا : نهادخانواده درحفظ وگسترش اقتدار ملی هركشوری نیز بسیار مؤثراست كشوری كه خانواده های ازهم گسیخته ای دارد نمی تواند از نظر ملی مقتدر قلمداد گردد زیرا سستی بیان خانواده انحطاط ملی را به دنبال دارد.وجود ملازمه بین این دوامر سبب شده است كه دولتها برای حفظ وتقویت انسجام واقتدار ملی خود با وضع قوانین واندیشیدن راهكارهایی در صدد تقویت نظام خانواده برآیند نهادی كه درطی قرن اخیر به مقدار فراوانی دچار آسیب شده واین نهاد كوچك اجتماعی مبتلا به سستی بنیان گردیده است.

قرابت ناشی ازسرپرستی اطفال بدون سرپرست/ بحث قرابت ناشی ازفرزند خواندگی :

در اسلام فرزند خواندگی به رسمیت شناخته نشده است ودر قرآن كریم نیز خداوند در ایات 4و5سوره احزاب به صراحت خویشاوندی ناشی ازفرزند خواندگی را نفی كرده است آنجا كه می فرماید : خداوند فرزندخواندگان شمارا فرزندانتان قرارنداده است این گفتار شما به زبانهایتان است وخداوندبه حق سخن می گوید وبه راه راست هدایت می كند پسرخوانده هارا به پدرانشان نسبت دهید كه نزد خدا به عدالت نزدیكتر است. بنابراین ازنظر اسلام اثری برقرابت ناشی از سرپرستی مترتب نمی شود كسانی كه طفلی را به فرزندخواندگی می پذیرند نه بین آنها رابطه توارث برقراراست ونه منع نكاح نسبت به طفل تحت سرپرستی.

قانونگذاردر 29اسفند1353قانونی تحت عنوان قانونحمایت ازكودكان بدون سرپرست تصویب نمود كه براساس ماده1 این قانون هرزن وشوهر مقیم ایران می توانند با توافق یكدیگر طفلی را باتصویب دادگاه وطبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند.

شرایط سرپرستی براساس قانون مذكور عبارت است از :

اول : زن وشوهر متقاضی مشتركا تقاضا نامه را تسلیم دادگاه نمایند ودر امرسرپرستی طفل توافق داشته باشند. بنابراین زن فاقد شوهر یا مرد فاقد زن نمی تواند تقاضای سرپرستی طفل بدون سرپرست را بنماید.

دوم : پنج سال تمام از ازدواج آنان گذشته باشد واز این ازدواج صاحب فرزندی نشده باشند.

سوم : سن یكی اززوجین حداقل سی سال تمام باشد.

اگرزوجین به دلایل پزشكی نتوانند صاحب فرزند شوند دادگاه می تواند آنان را از شرایط بند2و3 معاف كند.

چهارم : هیچیك اززوجین دارای محكومیت جزائی مؤثربه علت ارتكاب جرادم عمدی نباشند.

پنجم : زوجین دارای اهلیت قانونی باشند ومحجور نباشند.

ششم : زوجین صلاحیت اخلاقی جهت سرپرستی طفل بدون سرپرست داشته باشند.

هفتم : زوجین یا یكی ازآنان تمكن مالی كافی برای سرپرستی وتأمین هزینه های نگهداری از طفل تحت سرپرستی راداشته باشند.

هشتم : زوجین مبتلا به بیماری های واگیردارومسری صعب العلاج نباشند.

نهم : زوجین معتاد به الكل یا موادمخدریا سایر اعتیادات مضرنباشند.

شرایط طفلی كه به سرپرستی واگذارمی شود :

قانوگذاردرماده 6قانون مذكور شرایط سرپرستی اطفالی راكه به سرپرستی واگذارمی شود برشمرده است :

قرابت ناشی ازسرپرستی اطفال بدون سرپرست/ بحث شرایط سرپرستی / شرایط/ 1 : سن طفل كمتر از12سال باشد. دلیل این امر واضح است زیرا طفل خردسال آمادگی بیشتری برای قبول سرپرستان به عنوان خانواده خود داردو بهتر می تواند خانواده جدیدرا بپذیرد ورابطه عاطفی با سرپرستان خودبرقرارنماید.

قرابت ناشی ازسرپرستی اطفال بدون سرپرست/ بحث شرایط سرپرستی / شرایط 2 : هیچیك از پدر یاجد پدری یامادرطفل شناخته نشده ویا درقیدحیات نباشند ویا كودكانی باشند كه به مؤسسه عام المنفعه سپرده شده وسه سال تمام پدر یا مادر یا جدپدری او مراجعه نكرده باشند.

بحث آثارقرابت ناشی ازسرپرستی :

هرچند در حقوق اسلام قرابت ناشی از فرزند خواندگی به رسمیت شناخته نشده است و بنابراین ازنظر اسلام اثری برآن مترتب نیست. لكن در ماده11 قانون حمایت ازكودكان بدون سرپرست وتبصره ذیل آن آثاری را برقرابت ناشی از فرزندخواندگی مقرر داشته است. ماده مذكور مقرر می دارد : وظایف وتكالیف سرپرست وطفل تحت سرپرستی ازلحاظ نگهداری وتربیت ونفقه واحترام نظیر حقوق وتكالیف اولاد وپدر ومادر است.تبصره : اداره اموال ونمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرست خواهد بود مگر اینكه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید.

بحث آثار : بنابراین برقرابت ناشی از سرپرستی آثاری ازجمله :

1- الزام به انفاق

2- حضانت ونگهداری

3- نمایندگی قانونی مترتب می شود.


نظر کاربران