وظايف وكيل سرپرست

 وظايف وكيل سرپرست

وظایف وكیل سرپرست و تجدید دوره و انتفاء کارآموز :

1- تجدید دوره به این معنا است که کارآموز باید یک دوره دیگر تمام تکالیف را انجام دهد.به استثناء کار تحقیقی مشروط بر آنکه قبلا انجام داده باشد .

تبصره - تجدید دوره تحت هر شرایطی فقط برای یک دوره امکان پذیر است و مدت آن برای مردودین علمی (موضوع بند ز ماده 27) یک سال و در سایر موارد هجده ماه خواهد بود.

2- موارد تجدید دوره به قرار زیر است:

الف - مورد پیش بینی شده در تبصره 2 بند 4-13
ب - ایجاد وقفه در طی دوره به مدت یک سال متوالی و یا دو سال متناوب
ج - کارآموزی که در اولین دوره ، اعلام ختم دوره نکرده و در مواعد مقرر ، مدارک را تسلیم نکند
د - کارآموزی که بدون عذر موجه در اختبار مقرر شرکت نکند
ه - کارآموزی که علیرغم شرکت در جلسات کتبی اختبار ، بدون عذر موجه از شرکت در جلسات شفاهی خودداری کند
ز - کارآموزی که دراولین مرتبه اختبار مردود شود.
ح - کارآموزی که به تشخیص کمیسیون ، تکالیف خود را به نحو کامل انجام نداده و امکان رفع نقص از آن نیز وجود نداشته باشد و یادر صورت امکان رفع نقص ، در موعد مقرر اقدام به رفع نقص نکند.
ط - کارآموز مشمول ماده 18 که در اختبار مقرر شرکت نکند.

3- انتفاء کارآموزی به این معنا است که با نظر کمیسیون و تصویب هیئت مدیره ، پروانه کارآموزی کان لم یکن و ابطال می شود و پذیرش مجدد منوط به قبولی در آزمون ورودی خواهد بود.

تبصره- پس از ابلاغ نظریه کمیسیون مبنی بر انتفاء ، کارآموز می تواند ظرف یک هفته اعتراض خود را به هیئت مدیره تقدیم نماید .هیئت مدیره در اولین جلسه به موضوع رسیدگی خواهد نمود.

4- موارد انتفاء کارآموزی عبارت است از :


الف - اصرار بر عدم رعایت شئون وکالت یا اخلاق حرفه ای یا تکرار تخلف از شرح وظایف به نحوی که استمرار کارآموزی به مصلحت نباشد،ب - عدم شروع دوره و یا وقفه غیر موجه در انجام تکالیف به مدت بیش از یک سال متوالی و یا بیش از دو سال متناوب از تاریخ صدور پروانه یا تجدید ویا تمدید دوره ،

ج - کارآموزی که در پایان دوره تجدیدی ، از حضور در اختبار خودداری کرده و مشمول ماده 18نباشد یا در صورت شرکت در اختبار ، مردود علمی شود.

تبصره 1- در موارد انتفاء کارآموزی کمیسیون تصمیم مصوب شده خود را به کارآموز اعلام و برای وکیل سرپرست وی ، ریاست کل دادگستری استان و اتحادیه ارسال می کند. پس از ابلاغ به کارآموز استفاده از پروانه و عنوان کارآموزی ممنوع و از مصادیق تظاهر به وکالت موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت است.

تبصره 2 کمیسیون می تواند قبل از تصمیم به انتفاء دوره مراتب را به وکیل سرپرست کارآموز ابلاغ و یا از وی اخذ توضیح نماید .

5- از جمله مصادیق بند الف ماده 29 عبارتند از :

الف - نقض قوانین و نظامات ،

ب - رفتار و گفتار برخلاف شرافت وکالت و قضاوت ،

ج - بی حرمتی به مقامات قضایی ، اداری ، وکلا و کارآموزان ،

د - بی حرمتی و عدم رعایت ادب و نزاکت نسبت به اعضای کانون، مسئولین و ارگان های آن ،

ه - تعامل غیرمتعارف با اشخاص حقیقی یا حقوقی در امور وکالت ،

و - تشکیل پرونده های متعدد انتظامی علیه کارآموز در طی دوره ،

ز - عدم توجه و بی اعتنایی به دعوت نامه ها و اخطاریه های کانون و ارگان های آن .

تبصره- تشخیص اصرار بر موارد فوق با هیئت مدیره است .

وکیل :


6- پذیرفته شدگان کارآموزی برای سرپرستی دوره ، موافقت کتبی دو وکیل واجد شرایط را اخذ و تسلیم می کنند.

1- وکیل سرپرست در مرکز استان باید پنج سال سابقه وکالت یا دو سال سابقه وکالت باضافه چهار سال سابقه قضاوت داشته باشد و در شهر های غیر مرکز استان سه سال سابقه وکالت یا دو سال وکالت باضافه دو سال قضاوت لازم است.

2- ملاک سابقه وکالت ، تاریخ صدور پروانه وکالت پایه یک میباشد.

3- وکیل سرپرست نباید محکومیت انتظامی داشته باشد.

4- وکلای سرپرست نمی توانند همزمان بیش از 5 کارآموز داشته باشند .این حد نصاب شامل کارآموزانی که در انتظار اختبار یا برگزاری مراسم تحلیف می باشند ، نیست.

5- چنانچه وکیل سرپرست حائز شرایط بدون عذر موجه از پذیرش کارآموز خودداری کند ، تخلف از نظامات محسوب میشود .

7- امور زیر از جمله وظایف وکیل سرپرست است :

الف - نظارت مستمر بر عملکرد وکالتی کارآموز و راهنمایی وی در کلیه مراحل ، شامل تنظیم قرارداد وکالت با موکل ، نحوه طرح دعوا و شکایت ، تنظیم دادخواست و شکواییه ، امور مربوطه به حق الزحمه و پرداخت هزینه های قانونی توسط کارآموز ، تدارک دفاع ، تنظیم لوایح دفاعیه و ...

ب - آموزش مستمر کارآموز جهت آشنایی با وظایف و اختیارات وکیل دادگستری ، فن دفاع ، اخلاق حرفه ای ، نحوه تعامل با همکاران ، قضات ، کارمندان اداری ، موکل و ...

ج - نظارت و بررسی دقیق انجام تکالیف

د - همکاری مستمر با کمیسیون جهت اجرای برنامه های آموزشی

ه - نظارت بر تهیه گزارش های سه ماهه موضوع تبصره ۴ بند 3 ماده 13 واعلام نظر به کمیسیون

و - اعلام تخلف احتمالی یا نداشتن حسن اخلاق و رفتار کارآموز به کمیسیون

ز - اعلام شروع به کارآموزی و اظهار نظر پیرامون نحوه انجام تکالیف در پایان دوره

ح - در صورت تأیید ، امضای وکالتنامه تنظیمی بین کارآموز و موکلین وی ، با توجه به صلاحیت علمی ، عملی و قانونی کارآموز

ط - ارائه مشاوره به کارآموز در خصوص سوالات و موارد ابهام وی

ی - اتخاذ تدابیر عملی برای حضور کارآموز حداقل ٢ روز در هفته در دفتر، به نحوی که کلیه امور وکالتی تحت نظارت وکیل سرپرست انجام شود.


نظر کاربران