وكيل اخذ كارت بازرگاني

 وكيل اخذ كارت بازرگاني

تعریف :

می دانیم كه هرامری را كه خود شخص ازلحاظ قانونی وشرعی توانایی انجام آن را داشته باشد می تواند وكالت در انجام آن را نیز به دیگری واگذار كند. وكیلی كه اخذكارت بازرگانی موكل خویش را به عهده می گیرد وكیل اخذ كارت بازرگانی گفته می شود.در ذیل این توضیح به برخی ازاین امور اشاره می كنیم .

مدارک اولیه مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی حقیقی زیرنظر وكیل اخذ كارت بازرگانی:

وكیل اخذ كارت بازرگانی و استعلام از ادارات :
1- اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها ( باامضای خود متقاضی ) (درمورد بند 1 متقاضی باید شخصا بهاداره ثبت اسناد واملاک بخش ثبت شرکتهای محل خود مراجعه و طی درخواست کتبی تقاضای صدور اظهارنامه وگواهی پلمپ دفاتر جهت اخذ کارت بازرگانی بنماید )
2- اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد .( با معرفی اتاق )
3- اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بربلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی(با معرفی اتاق )
4- خرید تمبر بمبلغ 100,000 ریال بحساب دارائی واحد صدور قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود .
5- اخذ کد اقتصادی
6- گواهی از گمرک اعمال ماده 7 عد م مبادرت به قاچاق ( با معرفی اتاق )

وكیل اخذ كارت بازرگانی وبحث مدارک شخصی متقاضی :

1- شش قطعه عکس 4* 6 (جدید ، ساده ، تمام رخ ، ترجیحا رنگی وزمینه سفید و پشت نویسی شده )

2- اصل و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه (داشتن حداقل سن 23 سال تمام )

3- اصل و فتوکپی کارت ملی عکسدار ( پشت ورو )

4- اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (پشت و رو )

5- اصل وفتوکپی مدرک تحصیلی ( حداقل مدرک تحصیلی دیپلم می باشد.)

6-اصل سند مالکیت شش دانگ ودرصورت اجاره بودن محل ، اجاره نامه کد دار درسربرگ شورای اصناف به اضافه پرینت کد رهگیری و منطبق با بند 1-1-4 دستور العمل صدور وتمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته فعالیت وکسب وکار وتجاری باشد . (اصل مدارک به منظور رونوشت برابر اصل ارائه شود)

وكیل اخذ كارت بازرگانی و بحث فرمهای ارائه شده توسط اتاق جهت تائید :

11-تائید فرم الف مربوط به حساب جاری متقاضی ( ضمنا بایداز افتتاح حساب جاری 3 ماه گذشته باشد ، و درهنگام ارائه فرم تکمیل شده باید دسته چک همان حساب تائید شده جهت درج شماره سریالها در فرم مربوطه ارائه گردد،و همچنیندر خصوص چک برگشتی بانک باید اعلام نظر نماید )

12-تائید فرم (د) مربوط به تائید امضاء متقاضی توسط دفترخانه (فرمها ارائه خواهد شد.)

وكیل اخذ كارت بازرگانی وبحث فیش های واریزی :

13- فیش پرداختی به حساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه کارشناسان بمبلغ 2,000,000 ریال حق ورودی.

14-فیش پرداختی به حساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناسان برحسب سرمایه به ثبت رسیده در اظهار نامه ثبتی (سرمایه تا 300,000,000 ریال مبلغ 2,500,000 ریال ، سرمایه تا 2000,000,000 ریال مبلغ 4000,000 ریال ،سرمایه بیش از 000/000/000/2 ریال مبلغ 000/000/5 ریال )

15-فیش پرداختی به حساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناسان به مبلغ 500,000ریال

16- فیش پرداختی بهحساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانینزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناسان به مبلغ 200,000 ریال عضویت در نشریه .

17-فیش پرداختی به حساب 0500042639609 بنام اتحادیه صادرکنندگان تولیدات کشاورزی استان اردبیل به مبلغ 500,000 ریال نزد بانک کار آفرین - یا فیش پرداختی به حساب 0338456228002 بنام اتحادیه صنعتی بمبلغ 500,000 ریال نزد بانک ملی کارشناسان (برحسب انتخاب متقاضی که یکی از اتحادیه های کشاورزی یا صنعتی را باید انتخاب نماید.)

18-فیش پرداختی به حساب 0107387362006 بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی کارشناسان به مبلغ 500,000 ریال برای مدرک دیپلم و لیسانس های غیر مرتبط ومبلغ 250,000 ریال برای دارندگان مدرک لیسانس اقتصادو مدیریت بازرگانی .

19-فیش پرداختی به حساب 2175760972004 بنام سازمان بازرگانی به مبلغ 440,000 ریال بانک ملی شعبه کارشناسان .

20-اصل وکالت نامه رسمی درصورت داشتن وکیل بانضمام کارتشناسائی وکیل.

تذکرات مهم :

تذکر (1) وكیل اخذ كارت بازرگانی : حضور متقاضی درکلاس توجیهی الزامی می باشد.

تذکر (2) وكیل اخذ كارت بازرگانی : کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتینمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند .

تذکر (3) وكیل اخذ كارت بازرگانی : هر شخص بیش از یک کارت بازرگانیاعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد .

تذکر (4) وكیل اخذ كارت بازرگانی : برای هر واحد ملکی فقط یک کارتبازرگانی صادر می گردد.

تذکر (5) وكیل اخذ كارت بازرگانی : آدرسهای درج شده در اظهارنامه ثبتی، مفاصاحساب دارائی و سند مالکیت یا اجاره نامه باید تجاری وبا هم مطابقت داشته باشند .

تذکر (6) وكیل اخذ كارت بازرگانی : حضور متقاضی کارت در کلیه مراحل پذیرش وتحویل کارت الزامی است .

وكیل اخذ كارت بازرگانی وبحث ابطال كارت بازرگانی شخص :

متقاضی ابطال كارت بازرگانی با در دست داشتن اصل كارت بازرگانی و یك برگ تقاضای ابطال به واحد ثبت نام در دفتر بازرگانی مراجعه ومدارك مزبور ارائه شود و مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره در روی آن مراتب را در دفتر ثبت می نماید پس از ثبت به اتاق بازرگانی مراجعه و مدارك مذكور در صفحات بعدی تهیه و تحویل گردد.

وكیل اخذ كارت بازرگانی و مدارك مورد نیاز جهت ابطال كارت بازرگانی (ویژه اشخاص حقوقی یعنی شركتها )

١- تقاضای شركت در ٢ نسخه

٢- گواهی مفاصاحساب دارایی آخرین سال مالیاتی : اصل و كپی آن

٣- اظهارنامه ابطالی ثبت دفاتر تجارتی ٢ نسخه اصل

٤- صورتجلسه مجمع عمومی برای شركتهای سهامی عام خاص تعاونی ها و صورتجلسه هیات مدیره برای سایر شركتها مبنی برانحلال شركت

٥- تصویر روزنامه رسمی مبنی بر اعلام انحلال شركت

٦- اصل كارت بازرگانی و كپی صفحات اول و دوم

تذکر (1) وكیل اخذ كارت بازرگانی : اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای ابطال كارت خود می توانند در تهران درخواست خود را به اتاق بازرگانی و در شهرستانها به نمایندگی اتاق بازرگانی و یا به ادارات كل بازرگانی استانها تسلیم نمایند یا می توانند مستقیما به وزارت بازرگانی مراجعه كنند در هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگانی در اداره مركزی كارت بازرگانی صورت خواهد گرفت.

تذکر (2) وكیل اخذ كارت بازرگانی : كلیه شرایط فوق برای اشخاص خارجی نیز قابل اعمال و تسری است.

تذکر (3) وكیل اخذ كارت بازرگانی : در صورت مفقود شدن كارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی در روزنامه كثیرالانتشار كافی است .

تذکر (4) وكیل اخذ كارت بازرگانی : در صورت سرقت كارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی در روزنامه كثیرالانتشار و گواهی از اداره آگاهی و امثالهم كافی می باشد.


نظر کاربران