وكيل ثبت احوال

 وكيل ثبت احوال

این موضوع برای همه مبرهن و واضح است كه بسیاری از افراد علاقه دارند كه نام خود را تغییر دهند و این ریشه در عقاید و هنجارهای موجود در هر جامعه دارد. البته این نكته را هم باید متذكر شویم كه گروهی از نام ها واقعا برخلاف شئونات اجتماعی بوده و به شخصیت نوع انسان لطمه وارد می كند. اما قاعده ی كلی این است كه تغیر نام برای همه برخلاف نظم عمومی جامعه بوده و شناسایی هویت افراد را به مخاطره می اندازد.

چكیده :

وكیل ثبت احوال همانطور كه از نام آن پیداست وكیلی است كه تبهر او در امور ثبتی خصوصا ثبت احوال شخصیه چهارگانه است. یعنی وكیل ثبت احوال علاوه بر ثبت ولادت و نام اشخاص دراین زمینه متخصص است { كه در ادامه خصوصیات و شرایط نام قابل ثبت در سجل اشخاص را برخواهیم شمرد} باید در ثبت واقعه فوت ، نكاح و طلاق نیز مهارت كامل داشته باشد.

بنیان نظری تحقیق :

تغییر نام و نام خانوادگی افراد كه عمده بحث این مقاله را تشكیل می دهد درصلاحت اداره ثبت احوال است. البته همانطور كه اشاره كردیم اگرچه تغییر هردوی این مختصات دارای شرایط و قوانینی است اما تغییر نام كوچك با محدودیت ها و موانع بیشتری همراه است.
تغییر نام خانوادگی نامتعارف ، زننده ، مستهجن وخلاف اخلاف ونظم اجتماعی معمولا پس از ارائه درخواست به سازمان ثبت احوال وضمیمه نمودن اصل شناسنامه به سهولت صورت می پذیرد اما به هر حال تایید تغییر یا عدم تغییر با اداره ثبت احوال است و هر نام خانوادگی را ، به راحتی نمی توان تغییر داد.

مراحل تغییر نام در اداره ثبت احوال :

پس از تقدیم درخواست توسط متقاضی تغییر نام خانوادگی { كه البته باید مستهجن و نامتعارف تشخیص داده شود } بارعایت حق تقدم دارنده اصلی این نام خانوادگی ، هیئتی مركب از نماینده قوه قضاییه ، نماینده سازمان ثبت احوال و كارشناس سجلی و بایگانی تشكیل می شود و به موضوع رسیدگی كرده و رای مقتضی را صادر می نمایند. پیگیری این موارد به عهده وكیل ثبت احوال است كه خبره ی این امراست.

وظایف اداره ثبت احوال :

شرح تكالیف اداره ثبت احوال كه وكیل ثبت احوال به تمامی آنها اشراف كامل دارد به شرح ذیل می باشد :
1- صادر نمودن شناسنامه و ثبت نمودن ولادت
2- صادر نمودن گواهی فوت و ثبت نمودن وفات
3- تعویض نمودن شناسنامه های خارج شده از وجاهت قانونی
4- ثبت نمودن نكاح و طلاق و احوالات آن
5- صادر نمودن گواهی تولد برای اتباع خارجی مقیم ایران
6- تنظیم نمودن دفاتر ثبت كل وقایع
7- جمع آوری ، تدوین و انتشارآمارانسانی كل كشور
8- سایر وظایف قانونی كه به موجب آیین نامه و .. ابلاغ می شود.

وظایف هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال وكیل ثبت احوال باید به این امور اشراف كامل داشته باشد. :

هیئت حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسوول بایگانی ، معاونین و یا نمایندگان آنها و یکی از کارمندان آگاه به اداره نامبرده به انتخاب رئیس سازمان ثبت احوال استان ایجاد می گردد.
1- تصحیح مندرجات دفتر ثبت وقایع در صورت بروز اشتباه هرگونه نقصی در آن ، بعد از امضا و قبل از تسلیم سجل
2- ابطال نمودن آن دسته از شناسنامه های كه مورد استفاده بیگانگان قرار می گرفته است.
3- ابطال نمودن اسناد سجلی نامفهوم ، تكراری یا اشتباه در جنیست صاحب اسناد و یا استفاده از نام های ممنوع كه در آیین نامه ها شرایط و ضوابط آن به طور دقیق آمده است.
4- حذف نمودن كلمات غیر ضروری ، زاید و یا ناشی از اشتبهات مسئولین تحریر اسناد
5- در صورتی كه اشتباهات رخ داده در اسناد سجلی قبل از امضای سند رخ داده باشد در ذیل اسناد توضیح داده شده و سپس امضاء صورت می پذیرد و نیازبه ابطال اسناد نخواهد بود.
6- رسیدگی نمودن به شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی از اداره حل اختلاف سازمان ثبت احوال. رسیدگی به كلیه دعاوی مربوط به ثبت احوال شخصیه دادگاه شهرستان و بخش در محل اقامتگاه خواهان صورت می پذیرد وصرفا قابل تجدیدنظر خواهی است ولاغیر.
7- كلیه دفاتر اداره ثبت احوال اعم از دفتر ثبت وقایع ، نام خانوادگی ، ثبت وفات ، سجل ، ولادت و اعلامیه و اطلاعیه سند رسمی بوده و تازمانی كه حكم ابطال آنها به صورت قطعی صادر نشده باشد دارای اعتبار كامل خواهد بود.


نظر کاربران