وکیل آنلاین

 وکیل آنلاین

برای اینکه بخواهیم وکیل آنلاین را تعریف کنبم ابتدا باید بگوییم منظور ازآنلاین بودن وکیل چیست ؟

منظور از آنلاین بودن وکیل این است که که در اسرع وقت و در کوتاه ترین زمان یعنی از طریق وسایل ارتباطی و امروزه در راس آنها سایت ها و وبلاگ های شخصی دردسترس موکل بوده وپاسخ گو وحلال مشکلات اوباشد و ازطرفی اطلاعات و آموخته های او نیز به روز باشد.
پس با این توصیفات وکیل آنلاین کسی است که علاوه بر داشتن مدرک رسمی وکالت ازکانون وکلای جمهوری اسلامی ایران در هرساعتی و درکوتاه ترین زمان با اطلاعات به روز خود در دسترس باشد.

چرا مشاوره با وکیل مهم است؟ چرا نیاز امروز جوامع به وکیل بیشتر شده ؟ چرا وکیل آنلاین نیاز جدی امروز جامعه جهانی شده است ؟

1 - همانطور که در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حق انتخاب وكیل رابرای طرفین دعوا پذیرفته است ، بدون شک یکی از مهمترین دغدغه های تمامی جوامع بشری، حکومتها و بویژه دستگاههای قانونگذاری و قضایی در کشورهای مختلف ایجاد زمینه های احقاق حقوق شهروندان و ساکنان آن جوامع و بالتبع ایجاد امنیت و آرامش از طریق وضع و اجرای صحیح قوانین می باشد.

2 - در این میان وظیفه تمامی اصحاب قضا اعم از قضات و کارمندان قضایی و اداری، وکلاء دادگستری و کانونهای وکلا ایجاد زمینه های مناسب در راه اجرای صحیح این قوانین بوده، هست و خواهد بود.هرچند دراستفاده ازاین حق برای افراد افاده اختیاررادر بردارد والزام ناشی ازقانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری وآیین نامه الزامی شدن حضوروكیل دردادگاه ها افاده تكلیف داردودراین دو حق داشتن وكیل دراصل ۳۵ والزام به استفاده ازوكیل است .

3 - درابتدای امربه نظربرسد كه متضمن تضاد و تناقض است و لیكن باید توجه داشت كه قانونگذارمصالح ومنافع افراد و اصحاب دعوا را دراین دیده است كه درجهت حفظ مصالح ومنافع ذوی الحقوق وبرای احقاق حق خودآن هم دربرابركسانی كه دارای تخصص علم حقوق بوده قضات ملزم میباشند تا با توسل به باریك ترین دقایق واصل حقوقی و با استفاده ازابزار قانونی و آیین دادرسی نسبت به كشف واقعین و حقیقت رسیدگی نمایند اگر خودمی توانند و دارای تخصص كافی هستند مانند دارندگان مشاغل قضایی ، فارغ التحصیلان رشته حقوق ، وكلای دادگستری خود امراقامه دعوی و دفاع را به عهده بگیرند در غیر این صورت جهت اقدام برای اقامه دعوا و دفاع ملزم می باشند ازحق داشتن وكیل استفاده نمایند و این الزام دراستفاده ازحق داشتن وكیل درجهت استفاده ازاین حق است نه سلب آن آیین نامه الزامی شدن حضوروكیل دردادگاه ها حاوی نكات ومواردی است كه عمدتا منشاء آن قوانین ومقررات موجودمی باشدولی به لحاظ عدم استفاده ازبعضی ازآن ها احتیاج التفات وتوجه بیشتری برای بررسی است ولیكن اجمالا اشاره ای گذاربه آن هامی شود :

4 - درماده ۳۱ قانون اصلاح مصوب ۵۶ وماده ۲ آیین نامه ریاست قوه قضاییه مورد اشاره قرارگرفته است اینكه وكلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و دعاوی جزایی كه باگذشت شاكی تعقیب قانونی آن متوقف می شودقبل ازطرح دعوا و یا شكایت و بعد ازآن و درطول دفاع مساعی خودرابرای سازش بین طرفین به كارگیرند. به دیگرسخن وقتی كه یكی ازاهداف الزامی شدن حضور وكیل استفاده ازتخصص وتجارت آن ها وهمچنین تقلیل پرونده های مطروحه دردادگستری است ، كمافی السابق وكلاء بایدنسبت به وجودآوردن امكان سازش بین طرفین مساعی خودرابه كارگیرندكه مسلما آثارارزشمندی رادرپی خواهد داشت.

5 - گروهی مجرب از وکلا و حقوقدانان است که با دارا بودن دانش و تجربه کافی و وافی ، و همچنین ارتباطات موثر با وکلا و حقوقدانان در ایران و سایر کشورها توانسته است تیم حقوقی پرتوان و پای بند به اصول اخلاق حرفه ای را جهت ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز به کلیه افراد ، شرکتها و سازمانها و نهادهای عمومی و دولتی در ایران و خارج از کشور تشکیل دهد

6 - وکیل آنلاین با تجربه فعال در عرصه های حقوق داخلی و بین المللی می تواند علاوه بر ارائه مشاوره و همچنین طرح وپیگیری پرونده های موفق حقوقی برای موکلین ایرانی و خارجی در مراجع قانونی ایران ، حضور موفقی هم در دادگاههای سایر کشورها و عرصه های مختلف حقوق بین الملل داشته باشد.

همچنین وکیل آنلاین درصورتی که افتخارات و تجربیات موفقی و هم در تهیه فیلمهای مستند حقوقی کسب کرده باشد که در شبکه های تلویزیونی داخلی و همچنین شبکه های تلویزیونی خارجی و یا سمینارهای بین المللی نیز به نمایش گذارده شده است بیش از پیش می تواند در حوزه فعالیت خود موفق باشد.

بدین ترتیب وکیل آنلاین باافتخار این فرصت استثنایی را که در اختیار شما قرار می دهد تا بجای صرف وقت و هزینه زیاد در پیدا کردن افراد متعدد برای مسائل مختلف حقوقی یک مجموعه از تجربه ، دانش و تخصص را با صرف وقت و هزینه کمتر و مناسبتر در اختیار گیرید.

طرف دعوی مطالبه مهریه از زوج متوفی کیست زیر نظر وکیل آنلاین ؟

1 -به موجب نظر نشست قضائی کمیسیون جزائی - در فرض سوال نظر به اینکه مطالبه مهریه زوجه ، نوعی تسهیم و تقسیم و تصفیه ماترک و اخراج دیون واجب الاداء زوج متوفی تلقی می شود و منصرف از دعاوی واجد جنبه ترافعی است

2 -مستفاد ازمفاد :

1231 ،1242 ، 1240 ، 1237 ، 1236 قانون مدنی
مواد 334 ، 301 ، 300 ، 261 ، 260 ، 226 ، 225 قانون امور حسبی
زوجه قیمه صغار ، به منظور اخراج مهریه اش از ماترک شوهر متوفی خود ، می تواند از رئیس حوزه قضائی و یا دادستان عمومی و انقلاب محل مربوطه ، به عنوان کسر دیون و رد حقوق ممتازه اقدام مقتضی را بدون طرح دعوی خواستار شود.


نظر کاربران