وکیل حقوقی خانواده

 وکیل حقوقی خانواده


پیگیری ثبت نکاح موقت توسط وکیل حقوقی خانواده طبق قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 :

در مورد ثبت نکاح موقت آنچه در قانون حمایت از خانواده سال 91 بیان شده این است که نکاح موقت نیاز به ثبت ندارد مگر در سه مورد :

1 - باردار شدن زوجه

2 - شرط ضمن عقد

3 - توافق طرفین

ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 سقف مهریه :

1 -یکی دیگراز مواردی که در قانون حمایت از خانواده قابل توضیح می باشد و به نوعی نوآوری محسوب می شود ماده ی 22 قانون حمایت خانواده می باشد.در این ماده برای مهریه سقف قرار داده شده است.

2 - سقفی که در این قانون برای مهریه در نظر گرفته شده است 110سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد البته این بدین معنا نیست که نمی توان مازاد بر 110سکه را به عنوان مهریه قرار داد .این ماده بیان کننده ی این است که تا 110 سکه مشمول ماده ی 2 قانون محکومیت های مالی است و چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.

3 - به بیان دیگر و آنچه از این ماده برداشت می شود این است که تا 110 سکه اصل بر ملائت زوج می باشد و مازاد بر آن اصل بر عدم ملائت زوج می باشد یعنی در صورتی که مهریه مازاد 110سکه باشد زوجه باید ملائت زوج بر مازاد را اثبات کند...

قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 ترکیب دادگاه خانواده :

1 -یکی از مواردی که در قانون حمایت از خانواده قابل توضیح می باشد و به نوعی نوآوری محسوب می شود ترکیب دادگاه خانواده می باشد.

2 - در قانون جدید در ترکیب دادگاه خانواده قاضی مشاور زن در کنار قاضی مرد مورد نظر قرار گرفته است.

هر چند که در سابق نیز قاضی مشاور زن نیز برای دادگاههای خانواده در نظر گرفته شده بود اما این مورد جنبه ی الزامی برای دادگاهها نداشت یعنی دادگاهها مختار بودند از قاضی مشاور زن در دادگاههای خانواده استفاه کنند اما در قانون حمایت از خانواده ی سال 91 این مورد برای دادگاهها الزامی شده است.

قاضی مرد باید با مشورت قاضی زن مبادرت به صدور حکم نماید و نمی تواند بدون دلیل موجه نظر قاضی زن را مورد عنایت قرار ندهد و این یکی از محاسن این قانون می باشد البته این قانون نیز دارای معایبی نیز می باشد.

نقش خانواده و مشاوره با وکیل حقوقی خانواده:

اکثر روانشناسان و جامعه شناسان اذعان دارند که خانواده، نقش اساسی را در سرنوشت فرزندان دارد و این والدین هستند که می توانند با راهنماییها و موضع گیریهای بموقع و صحیح، راهگشای فرزندان خود باشند. از جمله مراحل مهم زندگی هر دختر و پسری مرحله ازدواج آنان است؛ که ای بسا اگر ازدواج موفقی نداشته باشند، دیگر موفقیتها نیز تحت الشعاع قرار گیرد.

متأسفانه باید گفت در این سرگذشت، خانواده خانم مهین ف به عنوان یک نمونه در بحث وکیل خانواده با عدم درک صحیح و به خاطر پایبندی به یک سری مسائل سنتی منفی و از سوی دیگر ساده نگری و سهل انگاری بیش از حد خود موجب این وصلت نابجا گشته اند.

در اینجا تصمیم گیرنده مطلق، مادر ایشان است به عبارت دیگر نوعی حکومت مادرشاهی در این خانواده برقرار می باشد؛ از سوی دیگر پدر خانواده فردی است بی اراده که نمی تواند نقش اساسی خود را در تعیین سرنوشت فرزندش به درستی ایفاء کند. روشی را که این مادر اتخاذ نموده نه تنها مفیدی فایده ای نبوده، بلکه خودش را نیز گرفتار عواقب تصمیمات خودمحورانه اش کرده است.

چرا که اصولاً از شروط مسلم موفقیت در زندگی مشترک، مشورت و هماهنگی می باشد. و چنانچه هر یک از اعضاء خانواده به طور مطلق و یک جانبه عقاید خود را اعمال نماید، در اکثر موارد به نتیجه مثبتی نمی انجامد. پیامبر اکرم(ص) در کارهای خطیر به مشورت می پرداختند و این از آن باب بود که به اصل مشورت و نظرات دیگران احترام می گذاشتند و هدف آن حضرت این بوده که به امت خود بیاموزند در امور خود مطلق العنان و خودرأی نباشند وحتی دراین موارد یعنی حتی قبل ازبالا گرفتن دعوا می شود به وکیل خانواده رجوع کرد.

اشاره به برخی از دعاوی درحیطه وظایف

قبول وکالت و مشاوره تخصصی دعاوی خانوادگی توسط وکیل پایه یک دادگستری از قبیل :

طلاق (توافقی و یک طرفه ) فسخ نکاح مطالبه اجراء قسیط مهریه نفقه و ترک انفاق ، تمکین ، ازدواج مجدد ، حضانت ، سلب حضانت ، ملاقات فرزند استرداد جهیزیه و اثبات نسب


نظر کاربران