وکیل سرپرست

 وکیل سرپرست

مسؤلیت انتظامی وكیل سرپرست نسبت به تخلفات کارآموز :

مسوولیت انتظامی وكیل سرپرست كارآموز وكالت نسبت به تخلفات كارآموز در رابطه آن دو در مقام تعلیم و تعلم قابل تبیین است. زیرا یكی از وظایف كانون وكلا آموزش علمی وعملی كار آموزان وكالت در دوره كار آموزی است، در اجرای این وظیفه در ماده 36 آئین نامه لایحه قانونی استقلال كانون پیش بینی شده است .

كار آموز موظف است در دوره كار آموزی، وظایف ذیل را تحت نظر كانون انجام دهد :

1 - كارهای معاضدت قضائی كه از طرف شعبه معاضدت قضایی یا ریاست كانون رجوع می شود.

2 -حضور در سخنرانی ها

3 - حضور در جلسات دادرسی مدنی و كیفری لااقل ماهی 4 مرتبه

4 - تهیه گزارش چند پرونده كه باو رجوع می شود

5 - كار كردن در كانون اعم از دادسرا یا دادگاه یا شعبه معاضدت قضائی یا سایر كارهای اداری و دفتری

7 - كار كردن نزد یكی از وكلا با سابقه دادگستری


وكانون وكلا بخشی از این وظایف آموزش خود را به وكیل سرپرست تفویض می نماید و در ابلاغ سرپرستی كه برای وی صادر می كند باین نكته تصریح می نماید كه وكیل سرپرست ضمن نظارت بر حسن رفتار و كردار و منش وكالتی كار آموز، در مواردی كه وكالت اشخاص را می پذیرد، دادخواست و شكوائیه تنظیمی وی و نیز لوایحی كه در تكمیل دعاوی و شكایت های مطروحه خود تنظیم می نماید باید با تأیید وكیل سرپرست باشد، بنابراین می توان گفت رابطه كارآموز با وكیل سرپرست رابطه معلم و شاگرد است، تفاوت رابطه معلم و شاگردی آكادمیك با رابطه ایكه بین وكیل سرپرست و كارآموز برقرار می شود این است كه در رابطه بین آندو نه تنها وكیل سرپرست موظف به آموزش علمی و عملی كارآموز است، بلكه نظارت بر حسن رفتار و سلوك كار آموز و استفاده بهینه از آموزه های وكالتی وی نیز، جزو وظایف وكیل سرپرست می باشد. یكی از آثار وظایف سرپرستی ، مسولیت سرپرست در قبال خطاهای شخص تحت سرپرستی است، همانگونه كه در سرپرستی قهری، رئیس خانواده باید پاسخگوی اقدامات و رفتار اضرار آمیز افراد تحت سرپرستی خود باشد و در سرپرستی قضائی نیز این مسوولیت بعهده قیم یا امین است در سرپرستی قراردادی كه رابطه وكیل سرپرست و كارآموز تحت این عنوان قرار می گیرد وكیل سرپرست نمی تواند به كلی خود را از آثار و تبعات تخلفات كارآموز ، مبری بداند و چنانچه ثابت شود وكیل سرپرست آموزش های لازم را به كارآموز نداده و یا بر حسن رفتار او نظارت ننموده است می توان گفت او مرتكب قصور در انجام وظیفه سرپرستی خود شده است.

بدیهی است معنای این جمله این نیست كه مجازات انتظامی مترتب بر تخلف كارآموز، بوكیل سرپرست تحمیل شود زیر طبق ماده 88 آئین نامه لایحه استقلال كانون، كارآموزان از نظر تخلفات انتظامی شخصاً قابل تعقیب می باشند، تخلف وكیل سرپرست در چنین مواردی این است كه بوظیفه سرپرستی خود مبنی بر آموزش و نظارت بر حسن رفتار كارآموز كه از طرف كانون وكلا بر عهده وی گذاشته شده است عمل ننموده و در واقع مرتكب تخلف از نظامات كانون شده است.

نتیجه مترتب بر این بحث این است كه وكلای سرپرست وظیفه دارند علاوه بر آموزش های لازم عملی و علمی به كارآموز، آنانرا از تخلفات انتظامی مربوط به وكلا نیز آگاه نمایند و چون این قبیل تخلفات هم در ارتباط با موكل و هم طرف دعوی و هم مراجع قضائی قابل بحث است، در مواردیكه كار آموز خود، وكالت دعوائی را پذیرفته باشد و وكیل سرپرست او قبول چنین دعوائی را توسط وی، تأیید كرده باشد، امضای وكالتنامه كار آموز توسط وكیل سرپرست ، بمعنای تأكید بر نظارت او بر عملكرد كارآموز است، بنابراین چنانچه كار آموز مرتكب تخلفی گردد كه ناشی از عدم آموزش او توسط وكیل سرپرست باشد، باید قایل به مسؤلیت وكیل سرپرست به تفصیل زیر گردید.

1- چنانچه خطای كار آموز، از نوع خطای علمی باشد، وكیل سرپرست او نیز مسولیت خواهد داشت

2- چنانچه رفتار كار آموز بر خلاف رفتار حرفه ای مورد انتظار باشد، و ثابت شود وكیل سرپرست از دادن تعلیمات لازم بوی كوتاهی كرده است، وكیل سرپرست در حد عدم رعایت نظامات قابل تعقیب انتظامی است.

هر چند ممكن است افكار عمومی جامعه وكالت ما مسولیت وكلای سرپرست را نسبت به تخلفات انتظامی كارآموزان وكالت پذیرا نباشد، اما باید توجه داشت امضای وكالتنامه كار آموز در واقع بمعنای تعهد به نظارت برحسن اجرای وظایف وكالتی كار آموز است و باعتبار امضای وكیل سرپرست، مراجع قضائی وكالت كار آموز را در دعاوی می پذیرند، از نظر موكل هم، فرض بر این بوده است كه كار آموز تحت نظر وكیل سرپرست امور موضوع وكالت را انجام می دهد، بنابراین عدم نظارت بر عملكرد كار آموز ، بر خلاف تعهدی است كه وكیل سرپرست با امضای وكالتنامه كار آموز، در قبال موكل كار آموز و مراجع قضائی داشته است.

حدود مسوولیت وكیل سرپرست در مواردیكه دعاوی مراجعین دفتر خود را به كارآموز ارجاع می دهد به شرح زیر قابل بررسی است.

الف- مسولیت وكیل سرپرست كار آموز در ارتباط با موكل كارآموز

در مواردیكه وكیل سرپرست، وكالت دعوائی را به كار آموز ارجاع می دهد با توجه باینكه در این قبیل موارد معمولاً موكلین از مراجعین دفتر وكالت وكیل سرپرست می باشد، ارجاع كار به كار آموز، مسولیت وكیل سرپرست را در قبال وی، منتفی نمی سازد، خاصه آنكه در این موارد هم، وكیل سرپرست باید وكالتنامه كار آموز را امضاء و مسوولیت نظارت بر حسن انجام تكالیف وكالتی او را بپذیرد، بنابراین می توان گفت در چنین مواردی، مسولیت وكیل سرپرست و كار آموز در قبال موكل، مسولیت مشترك است. از نظر تطبیقی در حقوق فرانسه كه دفاتر وكالتی معمولاً بصورت موسسه تشكیل می شود و افراد باعتبار شهرت و معروفیت مؤسسات حقوقی بآنها مراجعه می كنند وامور وكالتی توسط مدیر موسسه حقوقی بین وكلا شاغل در موسسه توزیع می گردد،مسولیت خطاهای وكیل تعیین شده توسط موسسه را در ارتباط با موكل،متوجه موسسه حقوقی متبوع وی می داند.

ب-مسولیت وكیل سرپرست در ارتباط با مراجع قضائی و اشخاص ثالث:

چنانچه چنین كار آموزی مرتكب تخلفاتی در ارتباط با مراجع قضائی یا طرف دعوی یا اشخاص ثالث گردد ضمن آنكه خود كار آموز قابل تعقیب انتظامی است، چنانچه ثابت شود وكیل سرپرست وی تعلیمات مربوط به حسن سلوك و آداب حرفه ای وكالت را بوی آموزش نداده است، سرپرست وی در حد عدم اجرای تكالیف مربوط به سرپرستی و بعنوان تخلف از نظامات قابل تعقیب است.


نظر کاربران