وکیل پایه یک دادگستری تهران

 وکیل پایه یک دادگستری تهران

وکیلی است که درحوزه ی کانون وکلای استان تهران فعالیت می کند و علی اصول نمی تواند به جز درتهران درنقطه ای دیگه ازکشور برای ارائه ی خدمات حقوقی دفتر دایرنماید.

دربحث وکالت گرچه پاسخ قانونی به این سوال که وکالت چیست وجود دارد، به طور مثال شما با مطالعه مواد ۶۵۶تا۶۸۳ قانون مدنی یا مطالعه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و یا ملاحظه قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۸۵ تا ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مداقه در سایر قوانین ومقررات می توانید وظایف یک وکیل را حدث بزنید اما این سوال که

وکیل پایه یک دادگستری کیست؟

کمی دشوار به نظر می رسد! وکالت صرفاً یک شغل نیست بلکه مسوؤلیت های سنگین تر و فراتر از یک شغل معمولی است که وکیل آن را به دوش می گیرد. مسوولیت هایی که علاوه بر تعهدات حرفه ای، مسوولیت انسانِ آگاه بودن و یک بالِ فرشته ی عدالت بودن، بر او تحمیل کرده است که وکلای پایه یک دادگستری تهران نیز ازاین قائده مستثنی نیستند.

بنابراین وکیل نه تنها پذیرنده مسوولیت های قانونی است بلکه فراتر از آن، مسوولیت و رسالت انسانی و الهی نیز بر دوش دارد .در حقیقت او چون عالم وآگاه است بر پای مسوولیتی امضا کرده است که خداوند خود آن را نوشته است :خداوند از دانشمندان ِ - هر جامعه-پیمان گرفته که در برابر شکمبارگی ستمگران وگرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند... (امام، علی بن ابیطالب علیهما السلام، خطبه سوم ) مسوولیت احقاق حق ! وظیفه ای که خداوند حداقل در زمین اجرای آن تا سر حدِّ امکان از وکیل خواستار است.

دکتر فرنانندو پمبو رییس اتحادیه جهانی کانون وکلای دادگستری می گوید: ... مسوولیت شما بیشتر است زیرا خداوند توانایی بیشتری به شما عطا کرده است ... (خبرنامه کانون قم ) بنابراین نگاه به وکیل پایه یک دادگستری تهران و وکالت به طورکلی یک امر صرفاً در حیطه شغل و روابط کاری تلقی نمی شود. همه کسانی که دغدغه رسالت برای برای حقوق و تبعاً وکیل دارند، ظهور وحضور عدالتی بر خاسته از حقوق فطری را در غایت شغل وکالت، جلوه گر می پندارند.

وکلای پایه یک دادگستری تهران وسایرنقاط کشورحق شروع دائم به حرفه وکالت را ندارند مگر این که سوگند نامه ای را با نام مقدس خدا آغاز می شود را بخوانند و برآن امضا بگذارند، تاییدی که رسالت انسانی و فطری را برایشان رقم می زند. تخطی از سوگند نامه - که تماماً رسالت معنوی را بر دوش وکیل می گذارد ومشحون از اخلاق است - خود مسوولیت آور است. معنی گرایی ویژه این نگاه خاص نیست، ژرژ کوهندی مولف کتاب اسرار دفاع نیز ضمن برشمردن صفات اولیه برای وکیل دادگستری، داشتن شرایط اخلاقی و فطری و استعدادهای ذاتی و طبیعی را مورد توجه قرار داده و می گوید: ...وکیل مدافع باید آنقدر شهامت اخلاقی داشته باشد که از هیچ چیز نهراسد و وظیفه خود را هر چند مخاطره آمیز باشد بدون هیچ تشویش و تردید وتزلزل انجام دهد و افتخار استقلال فکر و آزادی دفاع را که از خصوصیات وکالت دادگستری است،برای خود کسب کند...و در عین حال از روی وجدان و کمال ایمان واعتقاد و حرارت وصمیمیت صحبت می کند بایستی مواظب باشد که انتقادات و حملات او موجب رنجش و کدورت خاطر دادرسان و دستگاه قضایی نشود... (کوهندی ،ژرژ ص ۳۴و۳۵ ) آیا این خصوصیات جز با تربیت درست وجز با تکیه بر شرف وقدرت شگرف وماورایی آفریننده عدالت ممکن است؟ بنابراین وجود دوگونه مسوولیت : مسوولیت حقوقی و نیز مسوولیت انسانی والهی بر دوش وکیل سنگینی می کند. طبیعی است که بر دوش گرفتن این همه مسوولیت وکیل را دچار استرس نماید، ضمن این که کسی که نانش از صافی عدالت می گذرد ،باید پاک ترین نان ها را بخورد ! بنابراین وکیل دادگستری انسانی آگاه ومسوول که به دنبال احقاق حق و کمک به تعادل امور است.

عوامل ایجاد کننده استرس برای وکیل دادگستری : این عوامل را می توان بنا به منبع ایجاد آن به دو دسته کلّی تقسیم نمود:

1- استرس در رابطه شخصیت فردی
2- استرس وارده از سوی دیگران.

اول استرس در رابطه با شخصیت فردی:

پذیرفته ایم که خواه ناخواه استرس وجود دارد.اما گاهی این استرس ها ریشه در وجود خود انسان دارد.درون آدمی بدون این که ما خواهان آن باشیم دچار اضطراب ها و ناراحتی هایی می شود. این که چرا ما دچار استرس، نه از ناحیه یک عامل بیرونی بلکه از درون خود می شویم، ارتباط موثری با مساله شخصیت دارد.

شخصیت چیست؟

به مجموعه یا کلّ خصوصیات و صفات فرد ، شخصیت اطلاق می شود. به عبارت دیگر شخصیت را می توان مجموعه ای از خصوصیات مختلف فرد، مثل ساختمان بدن ،خلق،رفتار،علایق،گرایش ها،توانایی ها و استعدادها ،که از نظر سازگاری با موقعیت های اجتماعی اهمیت دارند، دانست ( ل. مان ،همان ص ۵۱۸و۵۵۳) شخصیت خصوصیات جسمی و روانی یک فرد است که به نحوی رفتار او را در ارتباط با جهان خارج سامان می دهد. این خصوصیات گاهی آشکار هستند مانند :نیروی بدنی و جامعه پذیری، روانشناسان به این دسته از رفتارها،صفات ظاهری می گویند. دسته دیگر از خصوصیات شخصیتی ، درونی بوده وبه آن ها صفات باطنی یا عوامل عمقی شخصیّت می گویند.مانند ترس ،هیجان،آرزو،تمایلات و...

دسته ای از ویژگی های شخصیتی وجود دارد که از حیث اجتماعی حائز اهمیت است، به این دسته،صفات اجتماعی شخصیت می گویند.این صفات دائمی هستند وسبب تمایز فرد از دیگران می شود. به همین خاطر است که گاهی گفته می شود فلانی با شخصیت است یعنی دارای خصوصیات اجتماعی ومورد احترام و دوستی دیگران است و بالعکس. اما پیچیدگی شخصیت به همین جا ختم نمی شود. دانشمندان شخصیت افراد را از جنبه های متنوع مورد تقسیم بندی قرار داده اند.از جمله شخصیت را به برونگرا ودرونگرا تقسیم نموده اند. شخصیت های برون گرا تمایل بیشتری به جمع دارند ،دوست دارند حرف بزنند و خود را نشان بدهند برعکس درون گراها گوشه گیری را بیشتر می پسندند.

البته به طور کلی نمی توان حکم کرد که درونگراها در عرصه اجتماعی ناموفق تر از برونگراها هستند اما بهر حال در مقابله با مشکلات ناشی از تعامل با افراد، برونگراها موفق تر عمل می کنند. نقش مزاج و خُلق و نیز نقش غدد درون ریز برای دادن فرمان به رفتار انسان در مساله شخصیت مورد توجه قرار می گیرد. فردی که مسوولیت های وکالت را می پذیرد، باید انسان فوق العاده ی باشد ،انسانی که ضعف های مرسوم مراجعه کنندگان را نداشته باشد تا بتواند به آن ها یاری رساند. گرچه پاره ای از خصوصیات شخصیتی، ذاتی و فطری است وانسان در آن ایجاد آن ها مدخلیّتی ندارد مانند هوش واستعداد ، اما دانشمندان رفتار شناس راههای مختلفی را برای پرورش شخصیت پیشنهاد می کنند .

از جمله اموری که می توان برای تقویت شخصیت به یک وکیل پایک یک دادگستری تهران پیشنهاد کرد ،به این شرح است:

مطالعه در حدود علوم وفنونی که به تقویتِ استدلال ،قدرت تخیل ، طبع نقاد،نرمش بجا وگسترش فکر،قریحه روانشناسی ، داشتن کمالات اخلاقی ودینی، مراوده با انسان های بزرگ و ارزشمند یا مطالعه سرگذشت آنان ، ترک عادات نابهنجار و تلاش در پرورش روح قناعت وبزرگ منشی و کسب فضیلت و دوری از رذایل و معایب اخلاقی و...، به گونه ای که وکیل از وقار و ابّهت وخصوصیات جوانمردی و گذشت وپاکدامنی سرشار گردد. نتیجه آن که ضعف شخصیت می تواند بر بروز استرس و ناکامی وکیل اثر بگذارد و تقویت این صفات و ارزش ها در کمک به وی در حل بحران استرس کمک شایانی می نماید. شخصیت های بی ثبات و تلقین پذیر ، قطعاً در مقابله با استرس بی دفاع و سست هستند.

در حالی که برای وکیل پایه یک دادگستری تهران مثل سایروکلا شخصیتی باثبات ،خیرخواه ، باوقار و دارای ابهت و در عین حال سادگی و بی پیرایگی ،شهامت در بیان حق وعدالت در رفتار وگفتار تصور می شود. یعنی فقط چنین انسانی می تواند از عهده تکالیف وکالت دادگستری برآید.شخصی که آزمون ورودی و اختبار را طی نموده است و پس از آن سوگند یاد کرده است ،حداقل های لازم را دارد ، باید با شناخت بیشتر خود در صدد رفع ضعف ها وتقویت کمالات باشد. نهایتاً این که توام نمودن علم وعمل وخشیت وتقوی از وکیل مورد انتظار است .در اینصورت است که استرس منفی به سراغ وکیل نیامده و او را از حرکت متعالی در راه هدف باز نمی دارد.

دوم - استرس وارده از سوی دیگران :

علاوه بر این که برای استرس می توان ریشه درونی پیدا کرد-چنانکه قبلاً بیان گردید- می توانیم دسته ای از استرس ها را ناشی از عملکرد دیگران بدانیم. وکیل دادگستری در راه انجام وظیفه و تاثیر گذاری بر جریان پرونده با مقاومت هایی روبرو می شود که همواره باید آنها راتحمل کرده ومسیرخویش رادرجهت اجرای عدالت هموارسازد.


نظر کاربران