چگونگي اجراي وكالت توسط وکیل | وکیل | موکل | وکلا | وکالت | اجرای وکالت | اموالي كه به موجب عقد وكالت در تصرف وكيل درآمده است

 چگونگي اجراي وكالت توسط وکیل | وکیل | موکل | وکلا | وکالت | اجرای وکالت | اموالي كه به موجب عقد وكالت در تصرف وكيل درآمده است

دراین مقاله قصد داریم چگونگی اجرای وكالت توسط وکیل را مورد بررسی قرار دهیم و تحلیل كنیم كه اجرای وكالت چه حدود و ثغوری دارد وچه وظایف و اختیاراتی به عهده ی متعاقدین می باشد.

درفرضی كه برای اجرای وكالت وكیلان متعدد انتخاب می شوند باید بین دو فرض تفكیك قائل شویم :

1- حالت استقلال در اختیارات

2-حالت اجتماع در اخیارات

منظور از حالت استقلال این است كه تصمیم هریك در جای خود لازم الاجراست و از طرف دیگر نیز هروكیل مسئول اعمال خویش هم هست . در حالت اول در صورتی كه یكی از وكیل ها فوت كند ویا محجور شود وكالت به قوت خود باقی است و سایرین در مقامشان باقی خواهند ماند اما درحالت دوم (اجتماع) از آنجایی كه تصمیم هر وكیل به تنهایی قدرت اجرایی ندارد با فوت و حجر هریك از وكلا عقد وكالت سایرین نیز فسخ خواهد شد.

چگونگی اجرای وكالت ذیل سرفصل هایی كه به آنها اشاره می كنم مطالعه می گردد :

1- حفظ اموال موكل

2- رعایت حدود وكالت

3-رعایت مصلحت موكل

4-دادن حساب وكالت

بنیان نظری تحقیق :

اجرای وكالت آثار و مقدماتی دارد كه سعی می كنیم در حد ممكن به بررسی موارد و عوامل آن بپردازیم و یك دید نسبتا ً تفصیلی از آن ها ارائه نماییم .

1- حفظ اموال موكل

اموالی كه به موجب عقد وكالت در تصرف وكیل درآمده است امانت می باشد و وكیل موظف است در حفظ امانت كوشا باشد و آنها را درصورت مطالبه موكل به او مسترد سازد.(ماده 668 قانون مدنی نیز مؤید این نظر می باشد.)

نكته :

اگرچه تقصیر (تعدی و تفریط) توسط وكیل ، عقد وكالت را منحل نمی سازد ، ولی باعث می شود ید او از امانی به ضمانی نبدیل شود و مسئولیت بر عهده ی او ثابت شود و همچنین در فرضی كه بدون تقصیر او مال تلف شود یا خسارت ببیند ، بازهم این وكیل است كه مسئول جبران خسارت است ، چون ید او ضمان آور شده است حتی اگرعمد و سوء نیتی نداشته باشد.

در واقع می توانیم بگوییم كه وضع وكیل در عقد وكالت مانند مستودع (امین) در عقد ودیعه است. ماده 631 قانون مدنی نیز در این مورد بیان كرده است كه : هرگاه كسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد ، مثل مستودع است . . .

2- رعایت حدود وكالت

الف : به استناد ماده 663 قانون مدنی باید بگوییم وكیل با صرفا ً در محدوده ای اعمال اختیارات نماید كه اذن به او داده شده است . برای مثال اگر اجاره دادن اتومبیلی را اذن داشته باشد نمی تواند به بهانه ی رعایت غبطه و مصلحت موكا آن را بفروشد یا به رهن گذارد.

ب : در انجام مفاد اذن ازسوی موكل باید مفهوم عرفی نیز مدنظر قرار بگیرد. برای مثال موكل عرفا ً موظف ازبین دوكالا آن یكی را كه باكیفیت تر است اما همان قیمت را دارد خریداری كند ویاحق ندارد ملكی را كه اذن در فروش آن دارد به طور نامتعارف كمتر از قیمت آن بفروشد.

3-رعایت مصلحت موكل

ماده 667 و 1074 قانون مدنی به این موضوع پرداخته اند. از آنجایی كه موكل فرصت آن را ندارد كه در هرمورد تمام جزئیات اقدامات را به وكیل گوشزد نماید پس وكیل مكلف است مصلحت عرفی را در اعمال اختیاراتی كه موكل به او داده است اعمال نماید و اگر اعمال ننماید اعمال او فضولی و منوط به تایید موكل می گردد.

4-دادن حساب وكالت

معاملاتی كه وكیل اذن در انجام آن ها دارد به طور مستقیم برای موكل است و آنچه وكیل در این راستا به دست می آورد باید به موكل مسترد نماید و تا آن زمان وظیفه ی امین را دارد البته وكیل حق ندارد آنچه را كه به اشتباه دریافت كرده است به موكل بدهد بلكه آن را باید به صاحبش در نماید وگرنه بازهم این خود وكیل است كه مسئول جبران خسارت احتمالی خواهد بود.

پس برای جمع بندی مباحث باید اشاره نماییم كه :

1- اجرای وكالت حدود و ثغوری دارد و وظایف و اختیاراتی به عهده ی متعاقدین می باشد كه می بایست افاده گردد واجرا شود.

2- گاهی برای اجرای وكالت وكیلان متعدد انتخاب می شوند :

1- حالت استقلال در اختیارات

منظور از حالت استقلال این است كه تصمیم هریك در جای خود لازم الاجراست و از طرف دیگر نیز هروكیل مسئول اعمال خویش هم هست . در حالت اول در صورتی كه یكی از وكیل ها فوت كند ویا محجور شود وكالت به قوت خود باقی است و سایرین در مقامشان باقی خواهند ماند.

2-حالت اجتماع در اخیارات

درحالت دوم (اجتماع) از آنجایی كه تصمیم هر وكیل به تنهایی قدرت اجرایی ندارد با فوت و حجر هریك از وكلا عقد وكالت سایرین نیز فسخ خواهد شد.

اجرای وكالت با رعایت موارد زیر صورت می پذیرد :

1- حفظ اموال موكل 2- رعایت حدود وكالت

3- رعایت مصلحت موكل 4-دادن حساب وكالت


نظر کاربران