گرفتن وکیل برای طلاق ۱

 گرفتن وکیل برای طلاق ۱

آیا لازم است برای طلاق وكیل بگیریم؟

این سوالی است كه بسیار مطرح می شود كه وقتی ما قصد جدایی داریم چه لزومی دارد به وكیل مراجعه كنیم و برای آن وقت و هزینه اختصاص دهیم ؟؟

ولی باید در پاسخ این دوستان بگوییم كه طرز تفكر شما بسیار اشتباه است . اولین اینكه باید به احترام عقدی كه بین شما جاری شده و زندگی كه در كنار یكدیگر داشته اید عجول نباشید ، به یكیگر فرصت دهید و منطقی تصمیم بگیرید . همیشه فرصت برای طلاق وجود دارد !

فواید و محاسن گرفتن وکیل برای طلاق :

1- زودتر و با اطمینان بیشتری به حقتان می رسید.

2- می توانید از او در زمینه چگونگی وصل مهریه ونفقه . .. مشاوره بگیرید.

3- راه قانون پیچیده است . برای به عهده گرفتن حضانت فرزندانتان می توانید به كمك وكیل طلاق راهكار قانونی آن را بیازمایید.

و ...

چكیده :

همیشه گرفتن وکیل برای طلاق منجر به صدور حكم طلاق ، آن هم به نفع شما نمی شود . حق طلاق و ریاست خانواده به موجب قانون صراحتا ً به مرد داده شده است. البته هیچ گاه این تصور ایجاد نشود كه مرد هر رفتاری را می تواند با همسر خود داشته باشد یا اینكه هر زمانی این اجازه را دارد كه همسر خود را مطلقه سازد بلكه محدودیت و مقررات خاصی برای آن وجود دارد.

پس در صورتی كه مرد در زندگی سوء معاشرت داشته باشد مجوزی می شود برای همسرش كه بتوانند از دادگاه تقاضای طلاق نماید و مرد نیز مكلف به گرفتن حكم عدم سازش برای طلاق دادن زن خود باشد و بعد حكم دادگاه و بعد جاری ساختن صیغه طلاق.

بنیان نظری تحقیق :

گرفتن حق طلاق از مرد {یا عبارت بهتر وكالت در طلاق از سوی مرد} :

شاید در دید نخست این جبهه گیری از سوی آقایان به وجود بیاید كه چه لزومی دارد كه حق طلاق به زن داده شود !

منظور ما نیز در این بخش این است كه برای اینكه اندكی بتوان اختلافات این را دراین موضوع تعدیل ، مرد می تواند با اختیار خود هنگام وقوع عقد نكاح یا بعدازآن این اختیار را به همسرش بدهد كه بتواند وكالتا ً از جانب شوهر خود را مطلقه سازد . این اختیار می تواند مطلقا ً به زن داده شود ویا می تواند در قبال بخشش مهریه و یا شرط دیگری به وقوع بپیوندد.

1- وکالت مشروط ( ماده۱۱۱۹ قانون مدنى)

وكالت مشروط وكالتی است كه تحقق آن منوط به وقوع شرطی در عاملم خارج می باشد. درذیل انمطلب به برخی ازعناصر وكالت مشروط می پردازیم :

1- مقید به تحقق شرطى در خارج می باشد.

2- خلاف مقتضاى ذات عقدنكاح نباشد.

3- تشخیص محقق شدن شرط مى تواند برعهده شخص زوجه ، دادگاه یا شخص ثالثى

4-در هرصورت دریافت گواهى عدم امکان سازش الزامی است.

5- تشخیص دادگاه در اثبات وقوع شرط، موثر وغیرقابل انکار است.

2- وکالت مطلق (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى)

وكالت مطلق در طلاق وكالتی است كه درآن زوج به زوجه این اختیار را می دهد كه در هرزمان كه تشخیص دهد می تواند بدون هیچ قید و شرطی خود را مطلقه سازد.

1- وكالتی عقدی جایز است پس باید در آن شرط شود تا زوج حق عزل زوجه را ندارد و الا زن به راحتی قابل عزل خواهد بود.

2- قید چنین وکالتی باید به صورت (شرط نتیجه) صورت بپذیرد.

برخی از عناصر و ویژگی های طلاق بائن :

1- در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نیست.

2- بعداز طلاق سوم طلاق بائن خواهد بود.

3- با بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر طلاق اول را می شود بائن ساخت.

نتیجه گیری :

پس اگرچه حق طلاق و ریاست خانواده بهش موجب قانون صراحتا ً به مرد داده شده است اما هیچ گاه این تصور ایجاد نشود كه مرد هر رفتاری را می تواند با همسر خود داشته باشد یا اینكه هر زمانی این اجازه را دارد كه همسر خود را مطلقه سازد بلكه محدودیت و مقررات خاصی برای آن وجود دارد.


نظر کاربران